Về
Nhóm của chúng tôi


ChainCrucial kết hợp mọi người với niềm đam mê CNTT, Doanh nghiệp và DevOps. Với kinh nghiệm trong các ngành khởi nghiệp, bất động sản, tài chính và sản xuất. Sự hợp tác và kỹ năng của chúng tôi đã giúp các công ty đạt được tốc độ và quy mô. Chúng tôi đang đặt điều đó để hỗ trợ mạng Cardano và tất cả các nhà khai thác Stake Pool.
Daniel Weinzveg
Rugi Kavamahanga
Trevor Benson